Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο .
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 566 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 00.6266.0005, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 89/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.870,97€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση