Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τεχνικό έλεγχο, έκδοση καρτών καυσαερίων, επίσκεψη ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α.
10.6323.0001-10.6323.0002-15.6323.0001-15.6323.0002-20.6323.0002-20.6323.0005-30.6323.0002-
30.6323.0003-35.6323.0001-35.6323.0002-40.6323.0002-40.6323.0003-50.6323.0002 -50.6323.0001-
70.6323.0001-70.6323.0002 (ΑΑΥ 446)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 38/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.514,82 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.203,56 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 21.718,38 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τεχνικό έλεγχο, έκδοση καρτών καυσαερίων, επίσκεψη ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης

 

Μελέτη