Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) φακών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (5) ΠΕΝΤΕ ΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με τα εξής χαρακτηριστικά 1. Φωτεινότητα 70 lumens τουλάχιστον, 2. Αδιάβροχο σώμα αλουμινίου και άθραυστοι φακοί για αντοχή 3. Τεχνολογίας LED για υψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, 4.Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni MH για αποφυγή του κόστους αγοράς μπαταριών 5. Με ιμάντα καρπού για ασφάλεια κατά τη χρήση και μεταφορά, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 00.6495.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 161,30 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 38,70€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 200,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) φακών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας