Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ομάδα Α)

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α)
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο ομάδα Α.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 541 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 20.6699.0006, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 11/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.280,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.747,20€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.027,20€.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 7-06-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.30 πμ

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση