Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών-παιχνιδιών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας επτά μπάρες στάθμευσης (κλειδαριές) ποδηλάτου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΤΑ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ) ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 στον Κ.Α. 20.7135.0007 (ΑΑΥ 1147)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 246/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.449,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 347,76 ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.796,76 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών-παιχνιδιών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας επτά μπάρες στάθμευσης (κλειδαριές) ποδηλάτου

 

Μελέτη