Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία συντήρησης - επισκευής πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021, Κ.Α. 30.6265.0002 (ΑΑΥ 702)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 177/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.031,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 967,44€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.998,44€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία συντήρησης - επισκευής πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση