Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απολύμανσης και μυοκτονίας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο /ανά ομάδα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 563 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 20.6117.0001-20.6117,0002-20.6277.0003-20.6277.0004, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 9/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/νσης Περιβάλλοντος . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.606,25 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.785,50€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 14.391,75€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απολύμανσης και μυοκτονίας

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση