Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων υδροληψιών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο /ανά ομάδα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 535 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 70.6162.0009, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 57/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 768,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.968,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων υδροληψιών

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση 1

Υπεύθυνη δήλωση 2