Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Λιάπειου κολυμβητηρίου

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 243.809,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 3/2022 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 28-7-2022 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-7-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www. cityof kozani. gov .gr , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι ο πλήρης τίτλος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 164181 είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΑΠΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ. (Στην με αριθμ πρωτ 19048/29-6-2022 Αναλυτική Διακήρυξη και στην αριθμ πρωτ 19050/29-6-2022 περιληπτική διακήρυξη αναγράφεται μόνο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 

Περιλητπική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο τεχνικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ( XML / PDF )