Επιστροφή

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 495.464,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 87/20 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα στο σύνολό της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18-8-2020 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-8-2020 και ώρα 14:00μ.μ.

 

Περιληπτική Προκήρυξη για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης

Αναλυτική Διακήρυξη για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης

Ελλάδα-Κοζάνη: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2020/S 132-323063