Επιστροφή

Ενημέρωση: Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία συστήματος διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) απορριμμάτων, για την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων πληρώνω όσο πετάω (ΠΟΠ), σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (1/12/23)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει ορθή επανάληψη της διακήρυξης και έχει δοθεί παράταση διαγωνισμού Καταληκτική ημερομηνία 11-1-2024 ωρα 14,00μμ και Διενέργειας 17-1-2024 και ώρα  10.00πμ

---------------------------------------------------------------------------------

Ο Δήμαρχος Κοζάνης προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ( Δ σ Π )
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ Π ΕΤΑΩ (ΠΟΠ) , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΚΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 1.440.880,0 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 241/2023
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το ΕΑΠ ΠΔΜ 2017-2021
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13-12-2023 και ώρα 10:00 πμ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναλυτική διακήρυξη

Απόφαση Οικονομικής επιτροπής

----------------------------------------------

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Αναρτημένη διακήρυξη σε Ευρωπαϊκή εφημερίδα

Μελέτη

Πίνακας συμμόρφωσης ομαδας

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ (pdf xml)