Επιστροφή

Απάντηση του Δήμου Κοζάνης στην επιστολή Δικτύου Πολιτών για την ακίνητη περιούσια

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοζάνη   9 /8/2013
 
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ. Δ/νση   
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E - mail
:
:
:
:
:
:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πλατεία Νίκης 1
50100
Πινίδου Κυριακή
2461350311-312
dimarkoz @ otenet . gr
 
ΠΡΟΣ:
 
 
 
Δίκτυο Πολιτών
pro-tasis


 

Η διαχείριση/αξιοποίηση της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας αποτελεί θεσμική υποχρέωση για τους ΟΤΑ αλλά και σημαντική πηγή εσόδων για χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών προς τους δημότες . Στον Δήμο Κοζάνης έχουν γίνει όσα όριζε η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση (Ν.3852/2010) για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και επιπλέον υπάρχει ένας σχεδιασμός που την αντιμετωπίζει όχι απλά ως δημόσιο αγαθό αλλά ως παραγωγικό αγαθό λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός της και ιδιαίτερα τις αγορές που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα και σε σχέση με τα θέματα που θίγετε στην επιστολή σας θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι :

1.    Η απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων ( που αποτελούσε υποχρέωση για τους ΟΤΑ με βάση τον Ν.3852/2010) ολοκληρώθηκε στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια και εγκρίθηκε με την 356/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς σήμερα η ακίνητη περιουσία του Δήμου είναι ψηφιακά αποτυπωμένη στο Μητρώο Παγίων του Δήμου. Η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ της ΕΕΤΑΑ εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη από τους ΟΤΑ (αν και έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες ). Τα δεδομένα αυτά δεν είναι προσβάσιμα από τους πολίτες , παρά μόνο από την ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τους ΟΤΑ-χρήστες.

2.     Με την 417/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, μετά του παραρτήματος αυτής, μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ, με τίτλο «Μελέτη καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνησης σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης».

Μετά την παράδοση της μελέτης που ολοκληρώνεται σε δύο μήνες από σήμερα, ο Δήμος Κοζάνης θα είναι σε θέση να κατέχει τα παρακάτω δεδομένα:

ü Ψηφιοποίηση, συσχέτιση, δημιουργία ψηφιακού και φυσικού φακέλου ακινήτου, με στοιχεία όπως (υφιστάμενα ΦΕΚ, συμβάσεις παραχώρησης, συμβόλαια κλπ. νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας, τοπογραφικά διαγράμματα, αποφάσεις χρήσεων, νομικοί και τεχνικοί περιορισμοί (όροι παραχώρησης, κληροδοτήματα, όροι δόμησης, αρχαιολογικοί/δασικοί/περιβαλλοντικοί περιορισμοί, κλπ)

ü Δημιουργία GIS δημοτικής ακίνητης περιουσίας

ü Δημιουργία θεματικών υποβάθρων

ü Εκτίμηση αξιών ακινήτων και διαμόρφωση σεναρίων αξιοποίησης

ü Συγγραφή εκθέσεων και χαρτογραφική τεκμηρίωση/παρουσίαση σεναρίων

Το προαναφερόμενο ψηφιακό σύστημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλα τα αναγκαία στοιχεία και πεδία που απαιτούνται από το πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. της ΕΕΤΑΑ.

Κατόπιν αυτών, ο Δήμος Κοζάνης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δημόσια πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσον αφορά στην αξιοποίηση των επιμέρους περιουσιακών του στοιχείων.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας οργανικής μονάδας με βάση τον ΟΕΥ του Δήμου.

3.    Σήμερα αξιοποιούνται (με εκμίσθωση) 119 ακίνητα, τα οποία αφορούν λατομικές εκτάσεις, αστικά ακίνητα, αγροτικά ακίνητα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με συνολικό ετήσιο έσοδο για το Δήμο 535.458,83 € και εκκρεμεί η διαδικασία εκμίσθωσης, λήψη αποφάσεων και για σειρά άλλων ακινήτων. Για όλα τα παραπάνω έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ( όσες έχουν ληφθεί μετά την έναρξη του Προγράμματος «Διαύγεια»/15-3-2011 έχουν αναρτηθεί όπως προβλέπεται). Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ακίνητα που αξιοποιούνται και για αυτά που προσφέρονται για μελλοντική αξιοποίηση θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης και θα δημοσιοποιηθούν σε σχετική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

4.    Σήμερα μισθώνονται συνολικά 26 ακίνητα, εκ των οποίων 11 για στέγαση σχολικών μονάδων, ετήσιας δαπάνης 57.417,36 € (η οποία επιχορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών) και 15 για στέγαση υπηρεσιών και δομών του Δήμου, ετήσιας δαπάνης 108945,80 €.

Όλα τα παραπάνω καθώς και μία σειρά άλλων ενεργειών σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν ληφθεί οι σχετικές Αποφάσεις (οι οποίες εδώ και δύο χρόνια αναρτώντα στην «Διαύγεια»), ενώ κατά περίπτωση έχουν δημοσιοποιηθεί με δελτία τύπου (ενδεικτική αναφορά http://www.kozan.gr/?p=55881) έτσι ώστε να γίνονται ευρύτερα γνωστά στην τοπική κοινωνία. 

Με την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο Δήμος θα έχει στα χέρια του το βασικό εργαλείο για να υλοποιήσει το σχεδιασμό διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας με στόχο την εισροή πρόσθετων οικονομικών πόρων σε μία εποχή που η χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος μειώνεται διαρκώς.

 
                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
                                                                                     ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

Δείτε την επιστολή για τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου απο το Δίκτυο Πολιτών pro-tasis