Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης τριών γεωτεμαχίων συνολικού εμβαδού 6,95381 στρεμμάτων ή 6.953,81 τ.μ. για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου «ΑΣΚΙΟ ΙΙ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

      Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική η εκμίσθωση τριών γεωτεμαχίων  συνολικού εμβαδού 6,95381 στρεμμάτων ή 6.953,81 τ.μ. για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου «ΑΣΚΙΟ ΙΙ», οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο με αριθμό 1α αγροκτήματος Σκήτης (Οριστική Διανομής αγρ/τος Σκήτης - Κοκκιναρά έτους 1931) του Δήμου Κοζάνης, όπως αυτές απεικονίζονται στο από το Δεκέμβριο του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπογράφου  Μηχανικού  Θάλειας Δ. Τζαμάκου.

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Παρασκευή 20 Μαΐου 2021  και ώρα από  10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

     Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης

     Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) το στρέμμα, δηλαδή πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (521,54€)  ετησίως.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη