Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης (ισόγειο κατάστημα), που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 1

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του
Δήμου Κοζάνης, (ισόγειο κατάστημα )που βρίσκεται επί της οδού Eιρήνης 1 στην πόλη της Κοζάνης με
εμβαδό ισογείου 466,59 τ.μ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κοζάνης Πλ. Νίκης 1 50131 Κοζάνη(γραφείο Ακίνητης
Περιουσίας) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού την 26 Ιανουαρίου 2021 ημέρα
Τρίτη από ώρα 9.00 π.μ και ώρα λήξης 9.30 π.μ
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων
δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (6718,90 €) το μήνα.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ
(8063,00€)
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Ακίνητης
Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ.
2461350319 κ. Γκλιάνα Αθηνά)

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη