Επιστροφή

Δημοπρασία Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Δήμου Κοζάνης

Θεσσαλονίκη, 14-11-2013

Αρίθμ. Πρωτοκόλλου: 26710

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: .
 τηλ. : 2310- 232882
         2310-229076
στις ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Ο διακανονισμός των πωληθέντων οχημάτων θα γίνεται με ραντεβού ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2310-232882

 
                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ζ΄-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 
Ταχ. Δ/νση     : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης
Τηλέφωνο        : 2310 229076
ΦΑΞ                 : 2310 227841

Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

 
www . oddy . gr
 
 
 
                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  664

      Την Τρίτη 26-11-2013   και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε αίθουσα του χώρου όπου στεγάζεται η Κρεαταγορά, προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, οχήματα για διάλυση άνω των 3,5 τόνων, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και δίκυκλα για διάλυση , με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη.

    Η αποθήκη μας βρίσκεται δίπλα στο στρατόπεδο Καρατάσου και εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς από την λεωφορειακή γραμμή αριθ. 38 - Νέας Ευκαρπίας - που έχει αφετηρία τον Ν. Σ. Σταθμό.

    Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 19-11-2013 έως και  25-11-2013 , εκτός Σαββάτου, Κυριακής και τις ώρες 8.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

    Διακηρύξεις και όροι πώλησης οχημάτων που ισχύουν από 01/02/2002 διανέμονται στα γραφεία του Ζ΄ Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού , Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης και στην αποθήκη Πολίχνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

    Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους:Ο διακανονισμός του υπολοίπου τιμήματος μετά την καταβολή του 10% , γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. Τυχόν αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού θα γίνονται δεκτές μόνο εντός των 30 αυτών ημερών.

Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν.

ü       Παρατήρηση . Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες για τα οχήματα προς κυκλοφορία είναι 300 € , για τα οχήματα προς διάλυση είναι 100 €.

ü       Παρατήρηση 2η. Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών το Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ιδιότητα κ.λ.π.

Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται στο Ταμείο του Α΄Τελωνείου

αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.

Το υπόλοιπο 90% του τιμήματος εάν διακανονιστεί τοις μετρητοίς θα καταβάλλεται ως εξής :

Για ποσό μέχρι 300€ με μετρητά και για ποσό άνω των 300 € με Τραπεζική Επιταγή, σε 

διαταγή της Τράπεζας της Ελλάδος.

ü       Παρατήρηση 3η. Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν φόρος ΦΠΑ 23%. Με την υπ΄αρίθμ. 153/26-3-03 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των όρων πώλησης και το δικαίωμα έκπτωσης του 30% , σε περίπτωση που ο πλειοδότης θα διακανονίζει τοις μετρητοίς , θα ισχύει στο σύνολο της τιμής πλειοδοσίας ήτοι του 100%.

ü       Παρατήρηση 4η. Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα, είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους όρους πώλησης, αιτήσεις για αναστροφή-ακύρωση αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.

ü       Παρατήρηση 5η. Πολλά από τα στοιχεία των αυτοκινήτων, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις τους, για την καλύτερη ενημέρωση των αγοραστών. Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, με τεχνικούς της επιλογής τους. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι υπαναχωρήσεις.

ü       Παρατήρηση . Σύμφωνα με την αριθ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 442/96), ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων για κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4000 κιλά που εκποιούνται από την Υπηρεσία μας μετά την 5-3-93 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) μπορούν να ταξινομηθούν τα μεν βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ50/4474/4556/94 (Β829) τα δε πετρελαιοκίνητα με την μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH, όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 (Β733).

ü        Παρατήρηση 7η: Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία προς κυκλοφορία, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 39 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

          Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το Προεδρικό διάταγμα

         υπ΄ αριθ. 116/05-03-04 (ΦΕΚ 81Α /2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση

         των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή

         συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίη-

         σης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ.

          Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν

         υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για

         την διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.

          Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.

          Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών

         θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται

            η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή

         τυχόν επικινδύνων αερίων.
                 Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
 
 
 
 
                                      
 

                               ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 
α/α
Κωδικός είδους
Μάρκα οχήματος
Αριθμός πλαισίου
Θύρες
Καυσ.
Χρώμα
Έτος κατασκ
Τιμή εκκίνησης
 
1
144913
LANCIA 2400 JTD
ZLA83800002093932
4θυρ.
Πετρ.
Βυσσινί
1998
300 €
 
2
155359
MERCEDES 124
WDB1240231A458971
4θυρ.
Αμόλ.
Μολυβί
1990
500 €
 
3
163141
NISSAN PRIMERA
JN1TDAN10U0004213
5θυρ.
Πετρ.
Γκρί
1991
400 €
 
4
164706
MERCEDES 202 C250D
WDB2021251F294225
4θυρ.
Πετρ.
Μολυβί
1995
700 €
 
5
165226
ALFA ROMEO 166
ZAR93600000028075
4θυρ.
Πετρ.
Μολυβί
1999
1.300 €
 
6
167349
OPEL CORSA
VSX000079R4255772
5θυρ.
Αμόλ.
Βυσσινί
1994
250 €
 
7
167563
MERCEDES 116
116020 12035558
4θυρ.
Βενζίνη
Μπλε
1982
350 €
 
8
171089
ROVER 620 Si
SARRHWLVSAM227742
4θυρ.
Aμολ.
Πράσινο
1999
350 €
 
9
171136
TOYOTA AVENSIS
SB153ZBN00E002024
4θυρ.
Aμολ.
Χρυσαφί
2000
700 €
 
10
171355
VOLVO C70 CABRIO
YV1NC48K23J035435
2θυρ.
Aμολ.
Ασημί
2002
3.500 €
 
11
171568
CITROEN XANTIA
VF7X15E00005E4369
5θυρ.
Aμολ.
Λευκό
1996
210 €
 
12
171851
MAZDA 6
JMZGG128241186839
4θυρ.
Aμολ.
Μπλε
2003
2.000 €
 
13
171956
AUDI A4
WAUZZZ8DZUA182740
4θυρ.
Aμολ.
Λευκό
1997
1.000 €
 
14
171958
LAND ROVER RANGE ROVER
(τ.τζιπ)φέρει ηλιοροφή- αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
SALLMAM348A285570
5θυρ.
Aμολ.
Μαύρο
2008
40.000 €
 
15
171970
HONDA CIVIC φέρει ηλιοροφή
NLAFD75708W040006
4θυρ.
Aμολ.
Μαύρο
2007
6.000 €
 
16
171972
HYUNDAI EXCEL
KMHVE31JPMN037236
2θυρ.
Aμολ.
Λευκό
1990
210 €
 
17
171985
B.M.W. 320D
WBAAL710X0KE46020
4θυρ.
Πετρ
Ασημί
1999
3.400 €
 
18
172007
TOYOTA CARINA
JT164ATK000072777
5θυρ.
Αμόλ
Μωβ
1993
300 €
 
19
172011
OPEL ASTRA
W0L0TGF08X5041618
3θυρ.
Aμολ.
Ασημί
1998
500 €
 
20
172013

AUDI A3

WAUZZZ8LZWA052244
3θυρ.
Αμόλ.
Ερυθρό
1997
2.000 €
 
21
172020
PEUGEOT 307
VF33CKFWB82931089
5θυρ.
Αμόλ.
Μπλε
2003
1.000 €
 
22
172053
MERCEDES A140
WDB1680311J067837
5θυρ.
Αμόλ.
Ασημί
1998
3.000 €
 
23
172060
AUDI A3
WANZZZ8LZVA072469
3θυρ.
Αμόλ.
Μαύρο
1997
2.000€
 
24
172067
B.M.W. 520 i
WBADD11000BN03443
4θυρ.
Αμόλ.
Μωβ
1996
500€
 
25
172118
NISSAN ALMERA
SJNBAAN16U0318071
4θυρ.
Αμόλ.
Μπλε
2002
2.000€
 
26
172122
OPEL VECTRA
W0L0JBF1911165655
5θυρ.
Αμόλ.
Μπλε
2001
500€
 
27
172124
V.WAGEN GOLF
WVWZZZ1HZTB096397
5θυρ.
Αμόλ.
Βυσσινί
1995
300€
 
28
172125
TOYOTA CELICA
JTDDR38T500067975
2θυρ.
Αμολ
Ερυθρό
2000
1.000€
 
29
172127
OPEL CORSA
W0L000078S4224794
5θυρ.
Αμολ.
Λευκό
1995
300€
 
30
172128
OPEL TIGRA
W0L000075S4347331
3θυρ.
Αμολ.
Ερυθρό
2005
3.000€
 
31
172130
MITSUBISHI GALANT
JMBLNEA3W1Z001121
5θυρ.
Πετρ.
Ασημί
2002
1.000€
 
32
172132
SUZUKI IGNIS
JSAFHY51S00106078
5θυρ.
Αμολ.
Μαύρο
2001
1.000€
 
33
172135
MAZDA XEDOS 6 φέρει ηλιοροφή
JMZCA12A201114825
4θυρ.
Αμολ.
Ασημί
1993
500€
 
34
172136
TOYOTA COROLLA
JT153ZEB100039376
4θυρ.
Αμόλ.
Ασημί
2000
1.000€
 
35
172164
MERCEDES E200
WDB2100351A113252
4θυρ.
Αμόλ.
Μπλε
1995
300€
 
36
172171
RENAULT ESPACE
VF8JE0A0517117213
5θυρ.
Αμολ.
Μολυβί
1996
700€
 
37
172228
    V.WAGEN   
    TOUAREG

     (τ.τζιπ)       φέρει μερικώς ανοιγόμενη οροφή -αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

WVGZZZ7LZ5D028714
5θυρ.
Πετρ..
Μπλε
2004
14.000€
 
38
172247
MITSUBISHI CARISMA
φέρει μερικώς ανοιγόμενη οροφή
XMC1NDA1AVF039902
4θυρ.
Αμόλ.
Γκρι
1997
500€
 
39
172254
HYUNDAI LC ACCENT
KMHCG51FP1U110512
5θυρ.
Αμολ.
Χρυσαφί
2001
1.000€
 
40
172258
V.WAGEN BORA
WVWZZZ1JZYW288361
4θυρ.
Αμόλ.
Μαύρο
1999
1.000€
 
41
172265
FIAT PUNTO
ZFA17600001053816
3θυρ.
Αμόλ.
Ασημί
1998
500€
 
42
172272

MERCEDES C250TD αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

WDB2021281F425618
4θυρ.
Πετρ,
Πράσινο
1996
1.000€
 
43
172273
ALFA ROMEO GTV
ZAR91600006035216
2θυρ.
Αμόλ.
Γκρι
1996
700€
 
44
172278
AUDI TT
TRUZZZ8J691003996
3θυρ.
Αμολ.
Ασημί
2008
20.000€
 
45
172288
MERCEDES 129.063
WDB1290631F117734
2θυρ.
Αμόλ.
Λευκό
1994
3.000€
 
46
172290
B.M.W.318i
WBAAL31050AY24515
4θυρ.
Αμολ.
Ασημί
2003
3.000€
 
47
172291
FIAT SEICENTO
ZFA18700000154374
3θυρ.
Αμολ.
Πορτοκαλί
1998
300€
 
48
172292
 BMW M3
 CABRIO
WBSBR91010EX12725
2θυρ.
Αμολ.
Κίτρινο
2007
20.000€
 
49
172307
HYUNDAI ACCENT
KMHCG51FP2U137842
5θυρ.
Αμολ.
θαλασσί
2001
500€
 
50
172466
MERCEDES    C200                        (αυτόματο κιβώτιο)
WDB2030451E024617
4θυρ.
Αμόλ.
Μαύρο
2000
5.000€
 
51
172578
OPEL ASTRA
W0L000057P5224150
5θυρ.
Πετρ.
Μαύρο
1996
300€
 
52
172588
HONDA CIVIC
JHMEJ9340WS023812
3θυρ.
Αμόλ.
Μπλε
1997
1.000€
 
53
172783
MERCEDES 290GD                 (τ.τζιπ) αυτόματο κιβώτιο
WDB4613361X116635
5θυρ.
Πετρ.
Λευκό
1992
2.000€
 
54
172786
NISSAN TERRANO
( τ. τζιπ)
VSKTVUR20U0456069
5θυρ.
Πετρ.
Λευκό
2001
700€
 
55
172788

JEEP CHEROKEE       ( τ.τζιπ)

1J4FFN8M7YL203209
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
350€
 
56
172790

JEEP CHEROKEE        ( τ. τζιπ)

1J4FFN8M6YL206697
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
57
172791

JEEP CHEROKEE       ( τ. τζιπ)

1J4FFN8MXYL203155
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
58
172792

JEEP CHEROKEE        ( τ.τζιπ)

1J4FFN8M8YL203198
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
59
172793

JEEP CHEROKEE       ( τ.τζιπ)

1J4FFN8M0YL203133
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
60
172794

JEEP CHEROKEE         ( τ.τζιπ)

1J4FFN8M2YL203229
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
61
172795

JEEP CHEROKEE       ( τ.τζιπ)

1J4FFN8M5YL203306
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
62
172797

JEEP CHEROKEE       ( τ.τζιπ)

1J4FFN8M9YL203325
5θυρ.
Πετρ
Πράσινο
2001
700€
 
63
172798

JEEP CHEROKEE       ( τ.τζιπ)

1J4FFN8M8YL203106
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
64
172806

NISSAN TERRANO     (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0456066
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700 €
 
65
172807

NISSAN TERRANO     (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0575130
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700 €
 
66
172808

NISSAN TERRANO     (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0470670
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700 €
 
67
172809

NISSAN TERRANO     (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0457072
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700 €
 
68
173202
DAIMLER BENZ 201
WDB2011221F639095
4θυρ.
Πετρ
Γκρι
1989
1.000 €
 
69
173209
BMW 318Ci
WBABL31090JX36376
5θυρ.
Αμολ.
Γκρι
2000
3.000€
 
70
173228
PEUGEOT 206 CC CABRIO
VF32DNFUE41909794
2θυρ.
Αμολ.
Γκρι
2001
2.000€
 
71
173540

JEEP CHEROKEE       (τ. τζιπ)

1J4FFN8M7YL203064
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
72
173563
JEEP CHEROKEE (τ.τζιπ)
1J4FFN8M1YL203142
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
73
173564

NISSAN TERRANO     (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0467927
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
74
173565
NISSAN TERRANO- (τ.τζιπ)
VSKTVUR20U0457901
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
75
173582
CITROEN XSARA
VF7N1NFZF36858792
5θυρ.
Aμολ.
Μπλε
2001
210€
 
76
173583
CITROEN XSARA
VF7N1NFZF36869492
5θυρ.
Αμολ.
Λευκό
2001
210€
 
77
173587
CITROEN XSARA
VF7N1NFZF36869527
5θυρ.
Αμολ.
Λευκό
2001
210€
 
78
173595
CITROEN XSARA
VF7N1NFZF36858802
5θυρ.
Αμολ.
Λευκό
2001
210€
 
79
173596
CITROEN XSARA
VF7N1NFZF36831341
5θυρ.
Αμολ.
Λευκό
2001
210€
 
80
173806

JEEP CHEROKEE        ( τ.τζιπ)

1J4FFN8MXYL203253
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
81
173807

NISSAN TERRANO     (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0467925
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
82
173809

NISSAN TERRANO     (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0486328
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
83
173811
JEEP CHEROKEE (τ.τζιπ)
1J4FFN8M2YL203148
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
84
173816

NISSAN TERRANO      (τ. Τζιπ.)

VSKTVUR20U0483360
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
85
173829
JEEP CHEROKEE (τ.τζιπ)
1J4FFN8M1YL203304
5θυρ.
Πετρ
Λευκό
2001
700€
 
86
173831
SKODA OCTAVIA
TMBBL41U322562409
5θυρ.
Αμολ.
Μπλε
2001
700€
 
87
173841
V.WAGEN GOLF
WVWZZZ1NZRB004244
5θυρ.
Αμόλ.
Λευκό
1993
500€
 
88
173874
FUJI HEAVY SUBARU IMPREZA
JF1GG9LR52G013707
5θυρ.
Αμολ.
Ασημί
2001
2.100€
 
89
173922
OPEL TIGRA
W0L000075S4263375
3θυρ.
Αμολ.
Μαύρο
1995
500 €
 
90
173930
OPEL VECTRA
W0L000036V1188858
4θυρ.
Πετρ.
Μωβ
1997
700 €
 
91
174233
FIAT BRAVA
ZFA18200004909896
5θυρ.
Aμολ.
Μπλε
1999
500 €
 
          

                                    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

     ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

 
α/α
Κωδικόςείδους
Μάρκα οχήματος
Αριθμός πλαισίου
Είδος αμαξας
Καυσιμα.
Χρώμα
Έτος κατασκ.
Τιμή εκκίνησης
 
1
165270
MAN 19464
WMAT333540M267439
τράκτορας
Πετρ.
Λευκό
1998
18.000 €
 
2
166745
FORD TRANSIT
WF0LXXGBVLVU00332
κλειστό
Πετρ.
Λευκό
1997
    700 €
 

Για το 166745 ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να κλείσει με λαμαρίνα το παράθυρο της πλαϊνής δεξιάς πόρτας

 
3
172159
TOYOTA HILUX
JT131YN8509969858
ανοικτό
Αμόλ.
Ερυθρό
1993
     300 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 
α/α
Κωδικός είδους
Μάρκα οχήματος
Αριθμός πλαισίου
Είδος αμαξ.
Καύσιμα
Χρώμα
Τιμή εκκίνησης
 
1
173594
FIAT IVECO
ZCFC4970105123298
Λεωφορείο
πετρ.
Μπλε
    700€
 
2
174151
MAN
WVW5606589G039118
Φορτηγό
πετρ.
Γαλάζιο
    400 €
 
3
174153
SAVIEM
005817
Φορτηγό
πετρ.
Γαλάζιο
    600 €
 
4
174420
STAYER 891
H8910042089259
Φορτηγό
Πετρ.
Πορτοκαλί
 1.000 €
 
5
174421
RENAULT JP
VF6JP2A1400016489
Φορτηγό
πετρ.
Πορτοκαλί
    500 €
  
                ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης

 
α/α
Κωδικός
Είδους
Είδος
Οχήματος
Μάρκα
Οχήματος

Αριθμός Πλαισίου   

Τιμή Εκκίνησης 
1
153534
Επιβατικό
AUDI
WAUZZZ4DZWN007232
490 €
2
171135
Επιβατικό
MERCEDES
WDB1401341A259305
250 €
3
173189
Επιβατικό

NISSAN MAXIMA

JN1HJ01P3LT429232
200 €
4
173223
Επιβατικό
BMW 728
WBAFE3109B7382693
350 €
5
173227
Επιβατικό

NISSAN PATROL

JN10WGY60U0853206
140  €
6
173878
Επιβατικό
MAZDA
JM3LV5229K0117497
 
100 €
7
173929
Επιβατικό
TOYOTA CAMRY
4T1VK13E8NU039847
100 €
 

                     ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

                                                                      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
                                                           ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 600 €
α/α

Κωδικός

Είδους
              Μάρκα
Οχήματος

Αριθμός Πλαισίου

Είδος
Χρώμα
1
126935
V.WAGEN
WVWZZZ6NZ1Y033916
Επιβατικό
Μαύρο
2
145411
V.WAGEN VENTO
WVWZZZ1HZPW553198
Επιβατικό
Μολυβί
3
172116
SEAT IBIZA
VSSZZZ6KZXR184695
Επιβατικό
Κίτρινο
4
172479
FORD ESCORD
SFAVXXBBAVTS17528
Φορτηγό
Μπλε
5
172575
FIAT UNO
ZFA14600004569486
Επιβατικό
Κόκκινο
6
174212
V. WAGEN GOLF
WVWZZZ1JZXB068439
Επιβατικό
Μπλε
                      
 
 
 
 
 
                  ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
                                                     ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΛΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
α/α
      Κωδικός   
       είδους
     Είδος Οχήματος
Μάρκα Οχήματος
 Αριθμός Πλαισίου
Τιμή εκκίνησης
1
175380
Λεωφορείο 14θ
ΕΛΒΟ
210720008403
         500 €
2
175381
Φορτηγό Απορριματοφόρο
ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ
H8910041540379
      1.000 €
3
175382
Φορτηγό Βυτιοφόρο
 
MAGIRUS BENZ
4910013598
         600 €
4
175383
Φορτηγό ανοικτό
RENAULT
VF6RD04A1REV00492
      1.000 €

                      ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ

 
 

        ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

      ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

                                                               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

                                                 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1200 €

α/α
Κωδικός
Είδους
Είδος Οχήματος
Μάρκα Οχήματος
Αριθμός Πλαισίου
Αποθήκη
1
175376
Επιβατικό
FIAT AUTO SPA
ZFA22000012413228

ΟΛΘ

2
175377
Φορτηγό
NISSAN PICK UP
EGTCGD21000D67974
ΟΛΘ
3
175378
Φορτηγό
FORD
SGHBPP36741
ΟΛΘ
4
175379
Φορτηγό
NISSAN VANETTE
VSKDAVC23U0105678
ΟΛΘ
5
175384
Φορτηγό
FIAT AUTO SPA
ZFA22300005134569
ΟΛΘ
6
175385
Φορτηγό
FIAT AUTO SPA
ZFA14600008591939
ΟΛΘ
7
175386
Φορτηγό
FIAT AUTO SPA
ZFA14600008591913
ΟΛΘ
8
175387
Φορτηγό
FIAT AUTO SPA
ZFA14600008422642
ΟΛΘ
9
175388
Φορτηγό
FIAT AUTO SPA
ZFA14600008425955
ΟΛΘ
10
175389
Φορτηγό
FIAT AUTO SPA
ZFA14600008416044
ΟΛΘ
11
175390
Φορτηγό
MITSUBISHI
MMBONK6201D036954
ΟΛΘ
12
175391
Επιβατικό
MITSUBISHI
JMBLZP04WRA502167
ΟΛΘ
 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΝΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
α.α.
 Κωδικός  
 Είδους
Είδος Οχήματος

     Μάρκα Οχήματος

       Αριθμός Πλαισίου

Τιμή εκκίνησης
1
175397
Φορτηγό ανοικτό
              HINO
KL62510069
600 €
2
175398
Φορτηγό ανοικτό
              HINO
KL62510068
400 €
3
175399
Φορτηγό απορριματοφόρο
        MERCEDES
38506714738886
800 €
4
175401
Φορτηγό απορριματοφόρο
    NISSAN CK10DD
CK10D24970
500 €
5
175410
Φορτηγό βυτιοφόρο

    ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ

H991065103117
800 €
 

       ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

             OXHMATA ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (OTKZ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

                                                                   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

                                                       ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 420 €
α.α.
Κωδικός
Είδους
Είδος
Οχήματος
Μάρκα Οχήματος
Αριθμός Πλαισίου
Αποθήκη
1
175402
Επιβατικό
LADA NIVA
XTA212100M0813928
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
2
175403
Επιβατικό
LADA NIVA
XTA212170S1125406
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
3
175405
Επιβατικό
NISSAN VANETTE
JN10AUC22U0004338
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
4
175407
Φορτηγό
FIAT
ZFA14600008287057
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
5
175408
Φορτηγό
TOYOTA
RN555039649
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
6
175409
Φορτηγό
FORD
WFOBMDE402W236435
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ  ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΧΝΗΣ   

         
α.α
   Κωδικός
    Είδους
        Μάρκα
     Οχήματος
Είδος Οχήματος
Αριθμός Πλαισίου
   Χρώμα
     Τιμή   Εκκίνησης
1
160853
YAMAHA
Μοτ/το
3KJ5006623
ΜΑΥΡΟ
     70 €
2
166399
HONDA
Μοτ/τα
HA025202539
ΒΥΣΣΙΝΙ
   210 €
3
166540
SUZUKI
Μοτ/τα
GR77B107090
ΛΕΥΚΟ
   350 €
4
166577
YAMAHA
Μοτ/το
22F1089416
ΠΡΑΣΙΝΟ
 120 €
                               ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
 

                         ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

           Επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται στο Α΄Τελωνείο Θεσσαλονίκης

α α.
Κωδικός
Είδους
Μάρκα
Οχήματος
Είδος Οχήματος
Αριθμός Πλαισίου
Χρώμα
Τιμή Εκκίνησης
1
040428
HONDA
Μοτ/το
ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ
ΜΑΥΡΟ
30 €
2
171587
ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Μοτ/τα(τρίκυκλο)
ΧΩΡΙΣ
ΕΡΥΘΡΟ
50 €
3
171918
SUZUKI
Μοτ/το
RVS0099081
ΕΡΥΘΡΟ
30 €
4
172054
YMC/ XY 150T
Μοτ/τα
L4STCKDK862006573
 ΑΣΗΜΙ
 ΚΙΤΡΙΝΟ
30 €
                           ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
                                                               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η

                                                    ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 300 €

α.α
Κωδικός
Είδους
Ειδος Οχήματος
Μάρκα Οχήματος
Αριθμός Πλαισίου
Χρώμα
1
40423
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
SUZUKI
GV73B102066
ΑΣΗΜΙ -ΚΙΤΡΙΝΟ
2
163677
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
ΑΝΕΥ
ΜΠΛΕ
3
163699
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
NC231015287
ΛΕΥΚΟ
4
163700
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
YAMAHA
ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟΣ
ΜΑΎΡΟ
5
166453
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
YAMAHA
ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
6
166454
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
SUZUKI
ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ
ΜΠΟΡΝΤΩ
7
166456
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
MALAGUTI
ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΣ
ΓΚΡΙ
8
166461
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
SUZUKI
ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟΣ
ΜΠΛΕ
9
166462
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
GILLERA
ZAPC14000
ΕΡΥΘΡΟ
10
166463
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
SUZUKI
CE 111
ΜΑΥΡΟ

                                ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

                                      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η               ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 330 €
α.α
Κωδικός
Είδους
Ειδος Οχήματος
Μάρκα Οχήματος
Αριθμός Πλαισίου
Χρώμα
1
166474
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
GARELLI
DGM193650M
ΜΑΥΡΟ
2
166498
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ
ΜΑΥΡΟ
ΜΠΛΕ
3
166499
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
1-1586A-AF28
ΜΑΥΡΟ
4
166508
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
HONDA
ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΣ
ΜΑΥΡΟ
5
166518
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ
ΕΡΥΘΡΟ
6
166526
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
YAMAHA
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΜΑΥΡΟ
7
166530
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
YAMAHA
ΛΙΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
8
166532
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
HONDA
ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟΣ
ΜΑΥΡΟ
9
166533
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
YAMAHA
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΑΥΡΟ
10
166535
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
PIAGGIO
ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΣ
ΜΠΛΕ
11
166548
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
YAMAHA
270353
ΠΡΑΣΙΝΟ
                          ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
                                    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η             ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 330 €
α.α
Κωδικός
Είδους
Ειδος Οχήματος
Μάρκα Οχήματος
Αριθμός Πλαισίου
Χρώμα
1
166553
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΑΥΡΟ
ΜΠΛΕ
2
166560
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
YAMAHA
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ
3
166571
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΥΑΜΑΗΑ
ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ
ΜΠΛΕ
4
166572
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
YAMAHA
ANΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ
ΜΠΛΕ
5
166580
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
LIFAN
LF3WC124X5A002142
ΓΚΡΙ
6
166761
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
NC271004328
ΜΠΛΕ
7
 
171407
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
KAWASAKI
MH4KA1101C1KPH4410
ΜΑΥΡΟ
8
171408
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
YAMAHA
22K1711464
ΠΡΑΣΙΝΟ
9
171832
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
YAMAHA
MH34ST001YK059037
ΕΡΥΘΡΟ
10
172267
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
HONDA
MD241301275
ΜΑΥΡΟ
11
172285
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
YAMAHA
3ΤΒ008514
ΠΡΑΣΙΝΟ
                                       

                                                                                       Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TOY Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

                                                                                        ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

                                                                                                          

 
 
 
                                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ


Τα οχήματα του Δήμου Κοζάνης που συμπεριλαμβάνονται στη δημοπρασία