Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στο πλαίσιο της κλαδευτικής περιόδου

Το Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης, στο πλαίσιο συντήρησης πρασίνου προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία των δημοτών. Για το σκοπό αυτό  εκτελούνται και  εργασίες που αφορούν στη διαχείριση, καθαρισμό και ανανέωση της κόμης  ή κοπή (κατόπιν της σχετικής άδειας) δένδρων, που βρίσκονται σε πάρκα, ανοιχτούς δημοτικούς χώρους και πεζοδρόμια. Οι εργασίες εκτελούνται από συνεργεία του Τμήματος και από συνεργεία εξωτερικών συνεργατών και επιβλέπονται από γεωτεχνικούς του Τμήματος Πρασίνου.
Για το έτος 2020 έχουν εκτελεστεί εργασίες κλαδέματος δένδρων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Συγκεκριμένα συνολικά έχουν κλαδευτεί:
1. Δένδρα ύψους μέχρι 4m: πενήντα επτά (57) τεμ.
2. Δένδρα ύψους 4-8m: Οχτακόσια (800) τεμ.
3. Δένδρα ύψους 8-12m: Πεντακόσια ογδόντα ένα (581) τεμ. 
4. Δένδρα ύψους 12-16m: Πεντακόσια σαράντα τέσσερα (544) τεμ.
5. Δένδρα ύψους16-20m: Εκατόν τριάντα επτά (137) τεμ.
6. Δένδρα ύψους μεγαλύτερου των 20m: πενήντα (50) τεμ.
7. Δένδρα στα οποία το κλάδεμα έγινε με αναρριχητές: Τριάντα (30) τεμ.
Για πρώτη φορά στο Δήμο Κοζάνης, έχει πραγματοποιηθεί επέμβαση σε περισσότερα από 2.200 δένδρα μέχρι και σήμερα, με το σχεδιασμό της κλαδευτικής περιόδου να συνεχίζεται  μέχρι τον Απρίλιο του 2021. 
Το Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προγραμματίζει τις απαιτούμενες εργασίες ανάλογα α) με την απαιτούμενη ανάγκη επέμβασης, σύμφωνα με τις γεωτεχνικές επιστήμες  και β) με τα αιτήματα των δημοτών. 
Υπενθυμίζεται, πως ο καταλληλότερος τρόπος υποβολής αιτημάτων προς την εν λόγω υπηρεσία είναι μέσω της Γραμμής του Δημότη (2461034000), έτσι ώστε να καταγράφονται και να αξιολογούνται από το αρμόδιο Τμήμα Πρασίνου. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η απαιτούμενη επέμβαση εντός της επόμενης κλαδευτικής περιόδου (εφόσον δεν πρόκειται για περιστατικό που κρίνεται άμεσο και επικίνδυνο). 
 
 
¨Το πράσινο ανήκει σε όλους και βοηθάμε όλοι για τη διατήρηση και επέκτασή του¨