Επιστροφή

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 2020-2021» και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-2021» ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β’/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-2021», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. (806.451,61 € χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των Αναθετουσών Αρχών που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας Μη.Μ.Ε.Δ. (www.mimed.ggde.gr)

 

Έγγραφο Ανακοίνωσης