Επιστροφή

Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Κοζάνης

Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Κοζάνης

www.kozanh.gr

 

  

Τις  προσεχείς  ημέρες  αναμένεται  να  γίνει  η  παράδοση  και  η  έναρξη  της  λειτουργίας  του  έργου  «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.2: «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» του Ε.Π. ΚτΠ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.

 

Σκοπός  του  έργου  είναι να παρέχει σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο,  το τηλέφωνο και την υπηρεσία sms, όπως :

 

·         Πιστοποιητικά Δημοτολογίου - Μητρώου Αρένων

·         On line πληρωμή Δημοτικού Φόρου

·         Αιτήματα – Παράπονα -  Καταγγελίες Πολιτών on line πρωτοκόλληση

·         Ενημέρωση Προμηθευτών

·         Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

·         Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

·         Ηλεκτρονική Ψηφοφορία Δημοτών

·         On line πληρωμές λογαριασμών

·         Προστίμων Κ.Ο.Κ

·         ΤΑΠ

 

            Με την ανάπτυξη του συστήματος θα παρέχεται η δυνατότητα στον δημότη να υποβάλλει αιτήματα ηλεκτρονικά, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το πρωτόκολλο του Δήμου, να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τα αιτούμενα πιστοποιητικά του, να πληροφορείται για τις οικονομικές του απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, να πληροφορείται για τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του δήμου του, με την απαιτούμενη ασφάλεια και ταχύτητα που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

 

Στόχος του έργου είναι η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, ενσωματώνοντας τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες μεταξύ των άλλων :

 

·         Θα μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου),

·         Θα μειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η  ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας και των εγγράφων θα επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών),

·         Θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (ο πολίτης μέσα από τα αυτόματα συστήματα ενημέρωσης θα γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν μία αίτηση) και

·         Θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας (η διοίκηση του Δήμου θα μπορεί μέσα από την ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων να βλέπει όλες τις καθυστερήσεις των εκκρεμών αιτήσεων των πολιτών και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα).

·         Θα μειώσουν τα κόστη μετακινήσεων, αφού δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στις υπηρεσίες του δήμου.

 

 

   Η Διαδικτυακή πύλη είναι σύμφωνη με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν θα μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς απολύτως καμία τροποποίηση σε άλλες κυβερνητικές πύλες, τόσο σε Ελληνικό (για παράδειγμα, η κεντρική Πύλη του ΥΠΕΣΔΔΑ), όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (για παράδειγμα η κεντρική πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εισάγοντας «ψηφιακά» το δημότη του Δήμου Κοζάνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη του αύριο.