Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ"

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: « ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ », ταξινόμησης κατά CPV: 45233142 6,45233260 9 εκτιμώμενης αξίας 12 0.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 226 /20 20 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 

 Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ"