Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου εμβαδού 9.500,77 τ.μ. στην κοινότητα Δρεπάνου

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 9.500,77 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο 2192α κοινότητας Δρεπάνου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Φεβρουάριο του 2022 τοπογραφικό διάγραμμα της Διπλ/χου Πολιτικού Μηχανικού Αρετής Μπαντή.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30€) το στρέμμα, δηλαδή διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και δύο λεπτά (285,02€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (712,55€).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά)

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη