Επιστροφή

Επαναληπτική Διακήρυξη Εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Λ.Ι Γκέκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κοζάνη, 26-5-2015

                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                             Αριθμ. Πρωτ. 26583


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΑΖ. Ι. ΓΚΕΚΑ»

                                                 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Εκμίσθωση ακινήτου σε επανάληψη που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 23 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Λαζάρου Ι Γκέκα .


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης , ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος “ Λαζάρου Ι Γκέκα “ διακηρύσσει   με υποβολή έγγραφων προσφορών την επανάληψη της εκμίσθωση ενός ακινήτου -επαγγελματική στέγη εμβαδού 44,10 αποτελούμενο από 1 ισόγειο χώρο και W.C  που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 23 στην πόλη της Κοζάνης για  και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και με τους παρακάτω όρους:


Άρθρο 1

Η ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου γίνεται αποκλειστικά για τη στέγαση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.


Άρθρο 2

Η υποβολή των προσφορών γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, στο γραφείο Ακίνητης περιουσίας & Κληροδοτημάτων του Δήμου Κοζάνης ,που στεγάζεται στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1 ( ώρες από 7.30 π.μ έως 15.30 μ.μ τηλ 24610-50346 αρμόδια υπάλληλος Στανέλα Άννα ) σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ,στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ. 34/1995.


Άρθρο 3

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες αφού αναρτηθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.


Άρθρο 4

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530,00€) μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για το πρώτο έτος (1) έτος. Για κάθε επόμενο έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το Νόμο.

Μετά την παρέλευση του συμβατικού χρόνου μίσθωσης, εφ΄όσον υπάρξει περίπτωση για την παράταση της μίσθωσης θα γίνει νέα συμφωνία για το καθορισμό του ποσοστού αύξησης του μισθώματος για το χρόνο αυτό.

 
 
Άρθρο 5

Η προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα συνοδεύεται από α) εγγύηση συμμετοχής του σε γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για χρηματικό ποσό ίσο με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της πρώτης προσφοράς β) δήλωση με τα στοιχεία του προτεινόμενου εγγυητή του, ο οποίος καθίσταται αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου συνυπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης μισθώσεως του ακινήτου, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζύσεως και διαιρέσεως, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς επίσης και της κατάστασης του ακινήτου για το οποίο προτίθεται να πλειοδοτήσει δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και ε) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Η ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία επιστρέφεται μετά τη λήξη της δημοπρασίας στους αποτυχόντες ,κρατείται όμως του τελευταίου πλειοδότη και υποβάλλεται μαζί με τα πρακτικά στην αρμόδια υπηρεσία για έγκριση.


Άρθρο 6

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών συντάσσεται πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι προσφορές και τα από το Νόμο προβλεπόμενα στοιχεία όπου υπογράφεται από την Οικονομική Επιτροπή ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος   εφαρμοζόμενων για τα λοιπά σχετικά των διατάξεων του Ν. 4182/2013 και του ΠΔ 34/1995.


Άρθρο 7

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προϊστάμενη αρχή ειδοποιείται ο ανακηρυχτείς μισθωτής ο οποίος   οφείλει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών να προσέλθει στο ίδρυμα, με τον εγγυητή του, για την υπογραφή των οικείων συμβολαίων, προσκομίζοντας χρηματική εγγύηση ποσού ίσο με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Η εγγύηση αυτή επιστέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης μισθώσεως.

Μετά την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Σε περίπτωση μη προσελεύσεως του μισθωτή και του εγγυητή του μέσα στην οριζόμενη ημερομηνία, ή αθετήσεως απ' αυτόν των υποχρεώσεών του εφαρμόζονται εις βάρος του οι διατάξεις του Ν. 4182/2013 ( επιβολή προστίμων κ.λ.π)


Άρθρο 8

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία σύμφωνα με το Νόμο, οπότε οφείλει να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, μαζί με τις από τον ίδιο γενόμενες τυχόν προσθήκες ή εγκαταστάσεις οι οποίες περιέρχονται στο Ίδρυμα, πλην φυσικά των επίπλων και των σκευών και όσων άλλων αφαιρούνται χωρίς να προκληθεί ζημία στο μίσθιο και ύστερα από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος.


Άρθρο 9

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για μείωση του ενοικίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, πλην όταν υπάρξει σημαντική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών.

Το ενοίκιο θα προκαταβάλλεται κάθε μήνα και στην αρχή κάθε μήνα, και μέχρι της 5ην ημέρα κάθε μηνός.


Άρθρο 10

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να κάνει με δαπάνες του τις αναγκαίες επισκευές χωρίς να επιφέρει ουσιώδες μεταβολές ή αλλοιώσεις στο μίσθιο.

Επίσης μπορεί με δαπάνες του να προβαίνει σε διαρρυθμίσεις στο μίσθιο χωρίς να προξενεί βλάβη στην στατική δομή του κτιρίου, ύστερα από γνωμάτευση ειδικού μηχανικού και μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος.

Επίσης οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου, αποκρούοντας κάθε καταπάτηση του από τρίτους.


Άρθρο 11

Υπεκμίσθωση του μισθίου επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής  Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης του μισθίου.


Άρθρο 12

Ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται επισκέψεις στο μίσθιο τόσον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστική αρχή του Κληροδοτήματος όσον και των ατόμων που θα ενδιαφερθούν μελλοντικά για πλειοδοσία σε προσεχή νέα διακήρυξη εκμισθώσεως αυτού.


Άρθρο 13

Σε περίπτωση μη καταβολής οποιουδήποτε ενοικίου θα καταγγέλλεται κατά το νόμο η σύμβαση μισθώσεως και θα ζητείται δικαστικά η απόδοση της χρήσεως του μισθίου και η καταβολή των οφειλομένων ενοικίων νομιμότοκα και από την ημερομηνία οφειλής κάθε ενοικίου, ενώ ταυτοχρόνως θα καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήματος η κατατεθείσα χρηματική εγγύηση.


Άρθρο 14

Το μίσθωμα επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα.


Άρθρο 15

Για κάθε άλλο θέμα το οποίο ήθελε προκύψει τόσον κατά την υποβολή των προσφορών όσον και κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, το οποίο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4182/2013 και του ΠΔ.34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων όπου αυτός δεν αντίκειται με τις παραπάνω διατάξεις.


                                                                            Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                           Ελευθέριος Π. Ιωαννίδης