Επιστροφή

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια ενός οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 25.000,0 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 210/2022
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το  αντικείμενο τωνπρος παροχή προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ΕΑΠ 2012-2016
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 7-7-2023 και ώρα 10:00 πμ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3-7-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www. cityof kozani. gov .gr , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πίνακας συμμόρφωσης

ΕΕΕΣ ( xml / pdf )