Επιστροφή

Εφαρμογή του προγράμματος "Διακοπές και Εθελοντισμός" από το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κοζάνης

To Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ σας ενημερώνει ότι και φέτος θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ   και   Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ

1        - 29 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ ή 1 - 31 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ 2 011

2         

            Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς        ενισχύουν μέσω του προγράμματος τους   ΔΙΑΚΟΠΕΣ   ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, την εθελοντική προσφορά νέων ηλικίας 18 – 28 ετών.

Είσαι νέος; ΄Εχεις όρεξη για διακοπές και εθελοντική εργασία στα Ελληνικά νησιά και στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας ;

Δήλωσε συμμετοχή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας "On Line Εξυπηρέτησης" με τη συμπλήρωση της σχετικής Ηλεκτρονικής Φόρμας που θα αναρτηθεί το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 08/6 έως και Τετάρτη 15/6. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε εγγραφεί ως μέλος στην υπηρεσία. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, εκσυχρονίζοντας τη λειτουργία της πύλης της παρέχει στους νέους μας καινοτομικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στις σχέσεις Νέου Πολίτη-Δημόσιας Διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζει την προσφορά και παρουσία της πανελλαδικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ
 

q       Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε όλη την Ελλάδα.(ΚΠΝ ΚΟΖΑΝΗΣ,Π.Χαρίση  23,τηλ:2461040575, Υπεύθυνη Βασιλική Σιαλβέρα)

q       INTERNETwww.neagenia.gr

q       Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων της ΓΓΝΓ – Τηλ. 210-2599431,432,433,434

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.         Νέοι Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε., κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 – 28 ετών (να έχουν γεννηθεί από 08-06-1983 έως 08-06-1993).

2.         Να έχουν Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

3.         Να γνωρίζουν σε καλό επίπεδο μία τουλάχιστον γλώσσα της Ε.Ε εκτός της Ελληνικής. (κυρίως Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

·         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

·         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας:

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ΥΠΕΠΘ επιπέδου Β2 ή

First Certificate in English τοy πανεπιστημίου Cambridge ή άλλος ισότιμος τίτλος

Delf 1 ή Delf b2 ή άλλος ισότιμος τίτλος

              Zertificat Deutsch (ZDFB) ή άλλος ισότιμος τίτλος

Για τις υπόλοιπες γλώσσες τίτλος αντίστοιχου επιπέδουΠιστοποιητικό ελληνομάθειας (για τους υπηκόους χωρών της Ε.Ε.)

·         Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

·         Βεβαίωση σπουδών ( για φοιτητές και σπουδαστές)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις 17-06-2011, ημέρα Παρασκευή, στις 12.00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, κατά την οποία θα κληρωθεί η σειρά προτεραιότητας Με βάση τη σειρά αυτή είτε θα καταλαμβάνει μία θέση ο εθελοντής είτε θα μένει ως αναπληρωματικός με βάση την προτίμησή του (μια) που θα έχει συμπληρώσει στην αίτηση του.

Οι εθελοντές που θα έχουν καταλάβει θέση κατά την κλήρωση υποχρεούνται εντός τριών ημερών να καταθέσουν στη Γ.Γ.Ν.Γ. τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε με ίδια παρουσία (Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας, Αχαρνών 417, γραφείο 135), είτε στα fax 210 2599435, 210 2599405 ή με τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η μη έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα την αντικατάστασή τους με τον πρώτο αναπληρωματικό