Επιστροφή

Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών καταναλωτών προς την ΔΕΥΑ Κοζάνης

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, με βάση το Ν. 4321/15 αποφάσισε την ρύθμιση οφειλών των καταναλωτών προς την επιχείρηση, όπως παρακάτω:       

                                                             

          1) Βεβαιωμένες οφειλές μέχρι 1/3/15, μπορούν να ρυθμισθούν ως εξής:

α)

Εφάπαξ πληρωμή με απαλλαγή προσαυξήσεων 100%

Β)
Από 2 έως 5 δόσεις
με απαλλαγή προσαυξήσεων
90%
γ)

Από 6 έως 10

με απαλλαγή προσαυξήσεων
80%
δ)
Από 11 έως 20
με απαλλαγή προσαυξήσεων
75%
ε)
Από 21 έως 30
με απαλλαγή προσαυξήσεων
70%
στ)
Από 31 έως 40
με απαλλαγή προσαυξήσεων
65%
ζ)
Από 41 έως 50
με απαλλαγή προσαυξήσεων
60%
η)
Από 51 έως 60
με απαλλαγή προσαυξήσεων
55%
θ)
Από 61 έως 70
με απαλλαγή προσαυξήσεων
50%
ι)
Από 71 έως 80
με απαλλαγή προσαυξήσεων
45%
ια)
Από 81 έως 90
με απαλλαγή προσαυξήσεων
40%
ιβ)
Από 91 έως 100
με απαλλαγή προσαυξήσεων
30%
 

          Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.


          2)Οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ μετά την ρύθμιση δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, ενώ οφειλές άνω των 5.000,00 ευρώ μετά την ρύθμιση επιβαρύνονται με 3% ετησίως.


          3)Η μη καταβολή, δύο (2) συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων εντός του πρώτου οκταμήνου ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβληθούν τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης.


          4)Σε περίπτωση που ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφ΄ άπαξ τις υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισης τυγχάνει απαλλαγής των προσαυξήσεων που έχουν απομείνει.


          5)O οφειλέτης που έχει υπαχθεί στην ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει άλλο πρόγραμμα ρύθμισης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο ποσό. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή των προσαυξήσεων για το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, ο συνολικός όμως αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100, υπολογιζόμενες από την πρώτη δόση της αρχικής ρύθμισης.


          6)Η αίτηση ρύθμισης πρέπει να συνυπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη εφόσον χρήστης είναι τρίτο πρόσωπο.


Η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 26η Μαΐου 2015.


Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.


 

Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία της επιχείρησης Ι .Μικρού 1, 1ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461051500.