Επιστροφή

Εξουσιοδότηση Υπογραφής Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Απόφαση 489/2015
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
 

Έχοντας υπ' όψη:

  1. Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), περί εξουσιοδότησης υπογραφών «Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.».
  3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης (ΦΕΚ 3138/Β’/27-11-2012 και ΦΕΚ 23/Β΄/05-09- 2014)
  4. Τις υπ’ 929/59760/3-10-2014 και 1030/65458/29-10-2014 αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες τοποθετηθήκαν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης στο Δήμο Κοζάνης
  5. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την επίσπευση της έκδοσης των διοικητικών πράξεων.
 
Αποφασίζουμε
 
 

Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου Κοζάνης να υπογράφουν αποφάσεις σύστασης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεών τους.


Σε περίπτωση κωλύματος των προϊσταμένων των Διευθύνσεων, η έκδοση της απόφασης σύστασης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού τους θα γίνεται από τους αναπληρωτές τους βάση των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν.3584/2007.


Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στη Διαύγεια.