Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να διατηρηθεί ως :

Κοζάνη, 21/03/2013

Αριθμ. πρωτ.: 460

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καστοριάς & Φλεμινγκ

501 00

Σοφία Θεοδωρίδου

24613 0 1194

24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει του εορτασμού της    

 επετείου της 25ης  Μαρτίου»
Σχετ.  
:
  
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   Δήμαρχος   Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Απαγόρευση της Στάθμευσης την 25/03/2013 κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

 
-    Παύλου Μελά,
-    Πλατεία Νίκης,
-    Πλ. 28ης Οκτωβρίου,

-    Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

 

Β) Απαγόρευση της Κυκλοφορίας την 25/03/2013 κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

 
-    Παύλου Μελά,
-    Πλατεία Νίκης,
-    Πλ. 28ης Οκτωβρίου,

-    Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

-    Τράντα,από το ύψος της οδού Στοάς έως την Πλ. 28ης Οκτωβρίου

 
Γ) Η κυκλοφορία θα διευκολύνεται παρόδια.
 
 

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ».

 
 
 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 
 
 
 
                            

                                                    Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

 
 

                                                                                                         Θεοδωρίδου Μαρία