Επιστροφή

Ορισμός Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

Ορισμός Αντιδημάρχου Πολεοδομίας
 
Απόφαση
 
O Δήμαρχος    Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:
 
1.Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ'Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2.Την κοινή Υπουργική απόφαση 6821/Γ5-908 (ΦΕΚ 715/τ'Β/ 12-06-2002) με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής της 18ης Μαρτίου του 2001, σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος Κοζάνης έχει πληθυσμό σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιους πενήντα ένα (47.451) κατοίκους.
 
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Θεόδωρο Θεοδωρίδη του Μιχαήλ για το χρονικό διάστημα από 17/02/2010 μέχρι 31/12/2010, ο οποίος θα εκτελεί και καθήκοντα Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μου και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες:
 
Του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Της Πολεοδομίας και των Πολεοδομικών Εφαρμογών
Του Κτηματολογίου και της Δημοτικής Περιουσίας
Την παρακολούθηση και το συντονισμό της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του προγράμματος μετεγκατάστασης οικισμών.
Της τέλεσης πολιτικών γάμων
 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ