Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας (μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»