Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικoύ διαγωνισμoύ για την «Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη και στα Δ.Δ. για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο»

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικoύ διαγωνισμoύ για την «Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη και στα  Δ.Δ. για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο»
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :
 
    Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη και στα  Δ.Δ. για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο» προϋπολογισμού 124.450,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% με αριθμό μελέτης 8/2010. 
 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 και ώρα 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής  (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.
 
 Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
 
   Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των  6.223,00 ευρώ ( 5% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ)
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
 
 Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς δίδονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Πλ. Νίκης 1  501 00 Κοζάνη κ. Μουρατίδης Ευστάθιος, τηλ. 24613 – 50344)
 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο.
 
 Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης ( www.kozanh.gr)
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας