Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ ». προϋπολογισμού 520.000,00 €. Το έργο αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών κατά τη μελέτη: οικοδομικών εργασιών 248.103,40€, και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 58.858,09 , εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων 55.253,07€, απρόβλεπτων εργασιών 54.332,18€ , αναθεώρησης 6.217,49€ και Φ.Π.Α. 97.235,77€ και με αριθμό μελέτης 81/2010.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου-50100 Κοζάνη) έως και την Πέμπτη 29.07.2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.),από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο 24613–50400, FAX 24613-50422, αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή.
 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
 
 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εφόσον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω ανεξαρτήτως έδρας στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών, και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων
στην και τάξη ανεξαρτήτως έδρας και τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό και Α2 αναβαθμισμένη με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει – αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με εργοληπτικές επιχειρήσεις στις τάξεις Α1, Α2 και ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.
β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο
 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε  8.331,00 , και με ισχύ όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και από την Ε.Τ.ΕΠ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας