Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚ’ΡΚΑ – Β’ ΦΑΣΗ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
1.Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚ’ΡΚΑ – Β’ ΦΑΣΗ», με προϋπολογισμό 200.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών κατά τη μελέτη: οδοποιϊας 110.518,86  €,  εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων 19.893,39 €, απροβλέπτων εργασιών 19.561,84 €, απολογιστικών ασφάλτου μετά των αναλογούντων γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους 7.722,16 €, αναθεώρησης 7.593,00  € και Φ.Π.Α. 34.710,75  € και με αριθμό μελέτης  65/2010.
 
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλατεία 28 ης Οκτωβρίου-50100 Κοζάνη) έως και την Πέμπτη 29.07.2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, τηλέφωνο (24613–50400) FAX (2461350422), αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καλλιόπη Μακρή.
 
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/Ξ αυτών εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και στην 2η τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο Νομό για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας.
 β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.154,00 ΕΥΡΩ , και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και την Ε.Τ.ΕΠ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.            
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας