Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΚΟΙΛΩΝ »

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΚΟΙΛΩΝ » προϋπολογισμού 114.000,00€. Το έργο αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών κατά τη μελέτη: εργασιών οδοποιίας 57.121,29€, και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 8.746,66€, εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων 11.856,23€, απρόβλεπτων εργασιών 11.658,63€, απολογιστικών ασφάλτου 2.723,13€, αναθεώρησης 576,99€ και Φ.Π.Α. 21.317,07€ και με αριθμό μελέτης 85/2010.


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου-50100 Κοζάνη) έως και την Πέμπτη 05.08.2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.),από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο 24613–50400, FAX 24613-50422, αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή.


3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)


4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α1 και άνω ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1,Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο


5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.843,00 €, και με ισχύ όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.


6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ίδιους πόρους ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.