Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ειδών παντοπολείου-κατεψυγμένων λαχανικών-ελαιόλαδου-ειδών ιχθυοπωλείου νωπού γάλατος-ειδών διατροφής

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ–ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των Παιδικών Σταθμών της πόλεως της Κοζάνης, του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, των Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας του Δήμου Κοζάνης, της Κοινωφελούς Επιχείρησης» προϋπολογισμού 160.552,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 & 24% και αριθμό μελέτης 74/20 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα στο σύνολό της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31-7-2020 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/7/2020 και ώρα 14:00μ.μ.

 

Περιληπτική διακήρυξη για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ειδών παντοπολείου-κατεψυγμένων λαχανικών-ελαιόλαδου-ειδών ιχθυοπωλείου-νωπού γάλατος-ειδών διατροφής