Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Νέας Χαραυγής

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήμ ατος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ » ταξινόμησης κατά CPV : 45214210 5
εκτιμώμενης αξίας 314.169,0 5 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Νέας Χαραυγής