Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στην οροφή του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης»

 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύττει ότι :
 
 Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την « Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στην οροφή του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 21% και αριθμό μελέτης 54/2010 
 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 3 Μαΐου 2010 και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής  (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.
 
 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. ήτοι 1.750,00 €.
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι ενταγμένη στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Ν. Κοζάνης 2007-2011.
 
 Αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ. : 24613 50344, αρμόδιος : Μουρατίδης Ευστάθιος, και από τη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης ( www.kozanh.grwww.kozanh-energy.gr) &
 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας