Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου Α'/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ: ΩΑΩΠΟΚΟ7-Ρ9Θ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                    Κρόκος, 11-07-2014      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ                   Αριθμ. Πρωτ. : 317

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                  

Ταχ. Δ/νση : Αλιάκμ o νος 20                                   
Ταχ. Κώδικας : 50010                                             

Πληροφορίες: Κακουλίδου Ειρήνη &

Τηλέφωνο : 2461352300
F ΑΧ :  2461063398
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κοζάνης»

προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Νέας Χαραυγής

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι 20/08/2014, ώρα 14.00 μ.μ., στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχείο Δήμου Ελίμειας – 2ος όροφος –Αλιάκμονος 20 – ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

     α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

     β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το  επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :

    α). Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

    β). Συνταξιούχοι.

    γ). Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1,2,3 και 4, 5,

         7, 8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.

    δ). Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού  Σχολείου.

    ε). Οι οφειλέτες μισθωμάτων από την εκμετάλλευση σχολικού κυλικείου.

                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από Τράπεζα, που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  

                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.

                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                          ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ