Επιστροφή

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 02 / 2010 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 02 / 2010 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης.


ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 02 / 2010


ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας - Επιτυχόντες
ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας – Πίνακας κατάταξης


ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων - Επιτυχόντες


ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων – Πίνακας κατάταξης
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων - Απορριπτέοι