Επιστροφή

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης για θέματα οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθήκης, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης (Φ.Ε.Κ. 3138/Β΄/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
3. Την υπ΄ αριθμ.5069/23-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για
την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη για θέματα
οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθήκης, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς.
καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού
συνεργάτη για θέματα οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθήκης, διαχείρισης και προβολής
πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το
Δήμαρχο.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους
του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται
χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
2
Β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αντικείμενο την Βιβλιοθηκονομία
Γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο σχετικό με τον κλάδο της Βιβλιοθηκονομίας
Δ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Ε) Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση προγραμμάτων βάσης δεδομένων και η ενεργή δραστηριότητα σε
σωματεία και φορείς.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου που θα
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά
την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο
και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (παρ.4, άρθρο 163 του
ν.3584/2007).
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φάκελο με την
ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 5290/26-02-2024 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ταχυδρομικά (Πλατεία Νίκης 1,
ΤΚ 50131, Κοζάνη) έως τις 05/03/2024

 

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης για θέματα οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθήκης, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1/3/24 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ