Επιστροφή

Πλήρωση μιας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης για θέματα τεχνικών έργων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης (Φ.Ε.Κ. 3138/Β΄/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
3. Την υπ΄αρ. 57/565/08-01-2024 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής του Δημάρχου ο
Αντιδήμαρχος κ. Κουρού Κωνσταντίνος του Δημητρίου.
4. Την υπ΄ αριθμ. 12878/01-05-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
5. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μιας θέσης επιστημονικού συνεργάτη για θέματα τεχνικών έργων.
καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης
επιστημονικού συνεργάτη για θέματα τεχνικών έργων καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών
Γ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με την προς πλήρωση θέση
Δ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Ε) Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τομείς Δημοσίου τομέα, η εμπειρία στην επίβλεψη έργων (οικοδομικά, οδοποιΐας, βιομηχανικά κλπ), η εμπειρία στην σύνταξη φακέλου ένταξης έργων. Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί η γνώση λογισμικών προγραμμάτων σχετικών με την προς πλήρωση θέση, η συμμετοχή σε μελέτες και δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν επιμόρφωση.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου που θα
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (παρ.4, άρθρο 163 του ν.3584/2007).
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 13018/08-05-2024 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ταχυδρομικά (Πλατεία Νίκης 1, ΤΚ 50131, Κοζάνη) έως τις 17/05/2024

 

Πλήρωση μιας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης για θέματα τεχνικών έργων