Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για "Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις των Εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης"

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει Ανοιχτό  Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τον : Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις των εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης  προϋπολογισμού 32.212,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 91/2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΤΡΙΤΗ 26-07-2022  και ώρα  10:00 π.μ.,  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20-7-2022  και ώρα 14:00,μ.μ.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www. cityof kozani. gov .gr , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με  ηλεκτρονικά  μέσα  για δημοσίευση  στην Υπηρεσία  Εκδόσεων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς