Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για "Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 2022-23 ΔΕ Κοζάνης""

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 70.477,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό
μελέτης 61/2022
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των
προς παροχή υπηρεσιών
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-05-2022 και ώρα 10:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 23-05-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη

Μελέτη