Επιστροφή

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΞΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » (CPV: 71320000-7), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 178.142,18 € (χωρίς τον ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  1. 89.139,84€ για μελέτη κατηγορίας 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
  2. 51.420,46€ για μελέτη κατηγορίας 09 Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές Μελέτες.
  3. 6.497,16€ για μελέτη κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
  4. 7.848,78€ για μελέτη κατηγορίας 25 Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου.

και 23.235,94 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ