Επιστροφή

Προκήρυξη επιλογής συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
Πλ. Νίκης 1
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Θ.Μανδραβέλης
Π. Ζαχαριάδου
24613-50328
24610-23695
grdimsim @ kozanh . gr
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/2010

 

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25-02-2015.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας

Έργο συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων του Δήμου και να διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, είναι δε υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης μέχρι την έναρξη της συνεδρίασής του, η οποία θα γίνει στις 25-02-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο «Κοβεντάρειο» κτήριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων στην Κοζάνη.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής.  

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, διεύθυνση, email.)

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης (Δημαρχείο, Πλ.Νίκης 1, γραφείο 9.

Αρμόδιος υπάλληλος Μανδραβέλης Θεόδωρος, τηλ. 24613-50328)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης. www.kozanh.gr

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ