Επιστροφή

Προκήρυξη για την ανάπλαση πλατείας Λασσάνη και περιξ οδών πόλης Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45211360-0 - εκτιμώμενης αξίας  2.650.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

Προκήρυξη για την ανάπλαση πλατείας Λασσάνη και περιξ οδών πόλης Κοζάνης