Επιστροφή

Προκήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λευκοπηγής

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45214220-8- εκτιμώμενης αξίας  298.549,59 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

Προκήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λευκοπηγής