Επιστροφή

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

       

                   Κοζάνη, 07- 02-2011

                   Αριθμ. πρωτ: 5.889

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

                Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης                                            

 

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

                          Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/2010

 

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε συνεδρίασή του που θα πραγματοποιηθεί έως 28-02-2011

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Έργο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι να δέχεται καταγγελίες  άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων του Δήμου και να και να διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, είναι δε υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και  Επιχείρησης, μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης μέχρι την έναρξη της συνεδρίασής του, κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email).

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (Δημαρχείο Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, Γραφείο 9, αρμόδιος υπάλληλος Μανδραβέλης Θεόδωρος, τηλ. 24613-50328)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης www.Kozanh.gr    Στην  ίδια ιστοσελίδα θα ανακοινωθεί  και η ημερομηνία συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης που θα αφορά την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.        

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

                                                                                     ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ