Επιστροφή

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη

       

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να  διατηρηθεί ως :

Κοζάνη,  08/02/2011

Αριθμ. πρωτ.: 6082

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

E-mail

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Διοίκησης

Προσωπικού

Πλ. Νίκης 1

50100

Ξενοφών Χατζηστεργιάδης

24613-50323

24613-50325

adeies@kozanh.gr

 

ΘΕΜΑ :« Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη»

       

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
  3. Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας.
  4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης (ΦΕΚ 1537/τ’Β’/28-07-1999, ΦΕΚ 1151/τ’Β/12-08-2003, ΦΕΚ 1283/τ’Β’/02-07-2008 & ΦΕΚ 700/τ’Β’/15-04-2009). 

 

Προκηρύσσει

 

            Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη που θα γίνει με επιλογή, για θέματα που αφορούν τη σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτιακουστικών προϊόντων για τη προβολή και διαχείριση της πολιτιστικής πληροφορίας, την πολιτιστική προβολή με χρήση εφαρμογών Η/Υ και την διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

 

Καλούμε τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους στα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16, και 17 του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

 

Β) Πτυχίο Π.Ε. Πολιτισμικής Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

 

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτιακουστικών προϊόντων για τη προβολή και διαχείριση της πολιτιστικής πληροφορίας, την πολιτιστική προβολή με χρήση εφαρμογών Η/Υ και την διαχείριση πολιτιστικών αγαθών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

1) Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

2) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την 21-02-2011 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Δήμο Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης 1, Γραφείο Προσωπικού (γραφείο 8, τηλ. 2461050323 – 50340 - 50362) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ