Επιστροφή

Προκήρυξη προφορικής δημοπρασίας που αφορα την ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση εκατό (100) εγκαταλελειμμένων οχημάτων

  Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση εκατό (100) εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής - μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την συλλογή των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (εφεξής ΟΤΚΖ) με τους παρακάτω όρους.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15-4- 2024 και ώρα 14.00 στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, (Π. Χαρίση 6, 3ος όροφος - Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της δημοπρασίας στην αρμόδια Επιτροπή.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €)

 Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) που θα κατατεθεί στην Επιτροπή με την προσκόμιση :

α) ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή

β) βεβαίωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωριζομένων για εγγυοδοσίες ή

γ)  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας

 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο  (Π. Χαρίση 6, 501 00 Κοζάνη) – Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - τηλ. 2461355103 κ. Μπιλιώνη Γεώργιο –κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη