Επιστροφή

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου της Σχολικής Επιτροπής Α΄/Θμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ      ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2461352300

                    

        Κρόκος,  27 Ιανουαρίου 2014

                
              Αρ. πρωτ. : ……

                                                                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Σχολική Επιτροπή Α΄/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1. το ΦΕΚ 193/17.09.2013 τεύχος Α', ο Ν. 4186/13 με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», που περιλαμβάνει τις διατάξεις για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

2. το έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αρ. Πρωτ. 606/670/48232/13.09.2013, το οποίο απευθύνεται στις Σχολικές Επιτροπές

3. του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)

4. του άρθρου 36 του Ν.3699/2008
5. του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007

6. του άρθρου 113 παρ.5 του Ν.1892/1990, όπως ισχύουν σήμερα :

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου (έως 30/06/2014) για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης, οι ανάγκες των οποίων δεν καλύπτονται τόσο από το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις του Δήμου, όσο και από τα κενά που προκύπτουν λόγω συνταξιοδοτήσεων καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ..

Τα κενά που προκύπτουν είναι :

·         13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

·         Νηπιαγωγείο Λευκοπηγής Κοζάνης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στις ανωτέρω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης, έως και την Παρασκευή 31-01-2014, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στη συνέχεια θα διαβιβασθούν στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.

Δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για την καθαριότητα άλλου σχολείου.
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό ή προηγούμενο εάν δεν έχει παραληφθεί. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
  • Οι πολίτες εκτός Ε.Ε. άδεια παραμονής και εργασίας.
  • Αποδεικτικά των κοινωνικών λόγων που επικαλείται ο-η αιτών-ούσα.
                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.

                                                                              ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ