Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ασφάλειες οχημάτων 2020-2021

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2020-2021, προϋπολογισμού 26.195,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 62/2020

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25-5-2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

 

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

Περιληπτική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ασφάλειες οχημάτων 2020-2021

Αναλυτική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ασφάλειες οχημάτων 2020-2021